Woonvoorziening ‘De Torenstraat’

Woonvoorziening ‘De Torenstraat’

De Torenstraat is een woonvoorziening bedoeld voor cliënten die psychische of psychosociale problemen hebben en een woonondersteuningsvraag hebben. Wonen lijkt vanzelfsprekend maar helaas is dit voor veel van onze cliënten niet het geval. Zo zijn ze dakloos geraakt of hebben ze grote moeite om zelfstandig te wonen. Wonen is meer dan alleen een huis. Het doel is de zelfredzaamheid van de bewoners te vergroten.

De voorziening is gesitueerd in de stad Winschoten en is een onderdeel van Zinso. De woonvoorziening biedt plek aan 16 bewoners, waarbij er de mogelijkheid is om gefaseerd te wonen.

Adres

Woonvoorziening de Torenstraat, Torenstraat 36, 9671 EE Winschoten

Doelgroep

Woonvoorziening de Torenstraat biedt huisvesting en begeleiding op de verschillende levensdomeinen aan mensen met langdurige meervoudige problematiek, die hierdoor voor langere tijd beperkt zijn in hun maatschappelijk en/of sociaal functioneren. Gedacht kan worden aan problemen op het gebied van wonen, middelengebruik, financiën, dagbesteding en contact met politie en/ of justitie.

Woonvoorziening de Torenstraat biedt de bewoners ondersteuning in hun resocialisatie, zodat zij met succes en naar tevredenheid van henzelf en de omgeving kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Doelstelling 

In het algemeen gesproken is de begeleiding gericht op het aanleren van woonvaardigheden en sociale vaardigheden en het (daardoor) verhogen van de kwaliteit van leven en het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. 

Team en methodiek

Het team bestaat uit enthousiaste en professionele collega’s. Wij werken met ervaren persoonlijk begeleiders onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Woonvoorziening Torenstraat geeft vorm aan de woonbegeleiding middels de methodiek Situationeel Begeleiden. Deze methodiek kent haar oorsprong in het sociaal competentie model en is gericht op rehabilitatie van de bewoners. Situationeel begeleiden kenmerkt zich door het continu alert zijn, het vroegtijdig signaleren en aan te sluiten bij datgene wat de bewoner op dat moment in die situatie nodig heeft. Daarbij rekening houdend met de veiligheid en de leefbaarheid van de directe omgeving. Uitgangspunt is dat de bewoner daar waar nodig hulp krijgt. Dus niet te weinig, maar ook niet te veel. Ook speelt de begeleiding flexibel in op wisselingen in de situatie. Wat de ene week wel lukt, valt de andere week wellicht zwaar. Met het oog op het forensisch gedrag dat de bewoners kunnen vertonen zijn de collega’s zijn geschoold in de forensische leerlijn en kan er waar nodig gebruik worden gemaakt van het risicotaxatie instrument FARE.

Daar waar begeleiding niet voldoende is, is er behandelondersteuning op aanvraag beschikbaar. Zinso kent een intensieve samenwerking met het FORFACT – team van de AFPN te Groningen.

Uitvoering van de begeleiding

Met inachtneming van het voorgaande is de kern van de zorg primair het vergroten van de zelfredzaamheid, het leren accepteren van beperkingen en het leren omgaan met de gevolgen hiervan, rekening houdende met de mogelijkheden van de individuele cliënt, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van de kans op herhaling van strafbaar gedrag.

Dit betekent dat de elementen waaruit de woonbegeleiding is opgebouwd een structurerend dan wel stimulerend, uitnodigend en steunend karakter met zich meebrengen. De bereidheid van de bewoners om mee te werken aan het begeleidingsplan en om tot wederzijdse overeenstemming hierover te komen van belang. Zodoende krijgt het traject de grootste kans van slagen en worden de veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt. 

Dagbesteding

Zinvolle dagbesteding is essentieel voor de bekrachtiging en vergroten van het (zelf)respect en het herstel van sociale contacten buiten de woonvorm. Daartoe is een goede samenwerking gerealiseerd met diverse aanbieders van dagbesteding in de omgeving, waaronder ook het eigen werkbedrijf, ‘De Werkplaats’ van Zinso in Groningen. Daar bevindt zich de kennis en kunde, vanuit een overeenkomstige rehabiliterende houding, die cliënten weer een stap verder kan helpen.

Indicatie

De cliënten worden geplaatst op basis van een IFZO – indicatie of op basis van een indicatie middels de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Plaatsing van cliënten met een IFZO – indicatie wordt uitgevoerd door de 3RO. Plaatsing van cliënten met een WLZ indicatie verloopt via de cliënt zelf of via een externe partij. Een zorg-coördinator van Zinso screent het dossier en verricht aanvullend een intake binnen 2 à 3 weken na aanmelding.

Aanmelding

Wilt u meer informatie of wilt u uw cliënt aanmelden neem dan telefonisch contact op met de afdeling zorgcoördinatie via ons algemene nummer. Onderaan de pagina vindt u ons informatieblad en tevens aanmeldformulier. Voor rechtstreeks contact om een aanmelding te overleggen en/of plannen van een intake, neemt u contact op met Martijn Kalk, zorgcoördinator beschermd wonen op 0611915204 of via m.kalk@zinso.nl

Plaatsingscriteria

Om voor een plaatsing in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden;

  • Cliënt is gemotiveerd om aan zijn of haar problemen te werken en hij/ zij staat open  voor begeleiding;
  • Cliënt is bereidt deel te nemen aan een vorm van dagbesteding en hij/ zij werkt hier actief aan mee;
  • Cliënt is groepsgeschikt.

Woonvoorziening Torenstraat is geen behandel locatie en geen locatie voor crisisopvang. Wanneer er sprake is van acute psychiatrische problematiek en/ of overheersend middelengebruik dan dient deze problematiek vooreerst behandeld te zijn alvorens er sprake kan zijn van plaatsing.

Klik hieronder om het informatieblad voor verwijzers te downloaden. Voor verwijzers is tevens het aanmeldformulier voor de Torenstraat beschikbaar, ook deze vindt u op deze pagina als download.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag