Kwaliteit beschermd wonen

Wil je graag meer informatie?

Heb je vragen? Of wil je meer over ons weten?

Neem contact op

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden?

Aanmelden

Verantwoording van het kwaliteitsbeleid van Zinso t.a.v. beschermd wonen
In dit verslag wordt het volgende aangegeven: op welke wijze cliënten betrokken zijn bij het kwaliteitsbeleid, de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen Zinso kwaliteitsbeoordeling plaats vond, het resultaat ervan, en welk gevolg Zinso geeft aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg.
De cliënten worden betrokken bij de kwaliteitsbeoordeling van Zinso middels een gestandaardiseerd klanten ervaringsonderzoek (CQi). Dit onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats. Daarnaast is de kwaliteit van ondersteuning een vast agendapunt op de vergadering van de cliëntenraad.
De resultaten van de CQi steekproef uit 2017 (n = 25, respons 76,0%) kort samengevat:

 • De kwaliteit van leven wordt op een schaal van 0 t/m 10 beoordeeld door 94% met een 6 of hoger.
 • 90% geeft aan zich van een beetje beter tot veel beter te voelen op het gebied van persoonlijk functioneren.
 • 75% beoordeelt de klachten als een beetje beter tot veel beter. De cliënten zijn gevraagd een totaaloordeel te geven over de begeleiding van Zinso. Het gemiddeld rapportcijfer is een 8,7. Daarnaast zou 78,9% Zinso aanbevelen bij andere mensen.


Als sterke punten van de ambulante begeleiding kwamen naar voren de bereikbaarheid, eigen inspraak, informatieverstrekking en heldere uitleg. Als aandachtspunten kwamen naar voren informatieverstrekking over de cliëntenraad, cliëntvertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en meer aansporing van cliënten om buitenshuis iets aan vrije tijd te ondernemen.
Zinso werkt in 2017 aan de aandachtspunten m.b.t. informatievoorziening door een gestandaardiseerd informatiepakket aan te bieden bij het intakegesprek, welke puntsgewijs wordt besproken met de cliënten. Verder zijn de resultaten van het CQi-onderzoek besproken met de ambulant begeleiders, waarbij er specifiek aandacht is besteed aan de domeinen vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie.
Naast de kwaliteitsbeoordeling van de CQi evalueert Zinso ook intern de kwaliteit van ondersteuning van beschermd wonen. Als ontwikkelpunt is naar voren gekomen de directe invloed en betrokkenheid van cliënten bij het wonen. Hier hebben we aandacht voor door in elk huis waar meerdere cliënten van Zinso een kamer bewonen een ‘bewonersoverleg’ te organiseren. Middels dit overleg hebben de cliënten direct invloed op het reilen en zeilen van het huis en ontvangt Zinso directe feedback op de kwaliteit van begeleiding bij het wonen.

De terugkerende (vaste) onderwerpen in het bewonersoverleg zijn:

 • Wat gaat goed?
 • Wat kan nog verbeterd worden?
 • Waarin kan ik de ander ondersteunen?
 • Persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten (sanitair, gang en vooral de keuken).
 • Omgang en kennis van elkaar (indien mogelijk en met wederzijdse toestemming worden ook de omgangsvormen nadrukkelijk besproken, valkuilen, gedrag en reacties).
 • De begeleiders van alle cliënten worden hierbij nadrukkelijk betrokken, zodat zij ook de soort interacties zijn en waar de leermomenten/punten liggen c.q. zijn.
 • Gemeenschappelijk activiteit: huis op orde maken. Schoonmaken met de begeleider, afzonderlijk en met alle huisgenoten.
 • Elkaar ontmoeten/accepteren/begrijpen en vooral ook waarderen.

Tevens is er een wooncoördinator aangesteld als aanspreekpunt voor iedereen woonachtig bij Zinso.

De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Er ontstaat een positieve cohesie per huis en verantwoordelijkheid voor de eigen (woon)omgeving.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag