SWOT Woonbegeleiding

SPECIALISTISCHE AANPAK WOONPROBLEMATIEK

Corporaties en gemeenten zien een toename van woonproblematiek. Soms gaat het om een conflict met buren of eenvoudige overlast. Helaas zien corporaties en gemeenten meer en meer bewoners met complexe woonproblematiek. Het gaat hierbij om vervuiling, verwaarlozing of ernstige woonoverlast.

In de meeste gevallen is er sprake van achterliggende problematiek waarbij de bewoner begeleiding nodig heeft. Door de decentralisatie (2015) zien corporaties maar ook bewoners een versnipperd zorglandschap. Hierdoor blijft het leefgebied wonen regelmatig onderbelicht binnen de professionele begeleiding en hulpverlening. Dit heeft grote gevolgen voor de bewoner zelf maar ook voor omwonenden die met deze overlast worden geconfronteerd. Dit was dan ook de reden voor Zinso om hiervoor een Specialistisch Woon en Ondersteunings Team op te zetten, kortweg het SWOT.

Naast dat dit team cliënten ondersteunt in hun eigen woning, is er ook een groep cliënten die begeleid woont. Deze cliënten hebben (nog) te weinig woonvaardigheden en huren een kamer van Zinso. Tijdens het verblijf worden zij begeleid door een ambulant begeleider van het SWOT en wordt gewerkt aan het vergroten van de woonvaardigheden en wordt ingezet op de aanpak van de overige problemen op de andere leefgebieden. Indien mogelijk stromen cliënten door naar een zelfstandige woning. Is dit niet mogelijk dan wordt gekeken naar een passende plek in een beschermd wonen setting.

DOEL

Het doel van het SWOT is om ernstige woonproblematiek op een adequate en snelle manier aan te pakken waardoor de cliënt, zijn basis (het wonen), weer op orde krijgt en houdt. Effect hiervan is dat door de snelle en effectieve aanpak ook de eventuele overlast voor omwonenden snel wordt vermindert of gestopt. Op deze manier werken wij aan een leefbare samenleving.

DOELGROEP

De doelgroep kenmerkt zich door een veelheid van problemen op het gebied van wonen. Daarnaast zijn er ook (bijna) altijd problemen op andere leefgebieden zoals middelengebruik, financiën, dagbesteding, contacten met justitie. Cliënten wonen zelfstandig of in onze beschermd wonen setting.

SPECIALISTISCH WOON EN ONDERSTEUNINGSTEAM/ SWOT

Een deel van onze cliënten heeft zeer complexe problematiek en daarbij staat het behoud van hun woning op het spel. Het kan gaan om ernstige woonoverlast die zij veroorzaken, ondermijningsactiviteiten die zij vanuit hun woning verrichten, ernstige financiële problemen hebben waarbij zij uitgezet dreigen te worden e.d. Er is meestal sprake van crisisachtige situaties waarin snel handelen geboden is. Zinso beschikt sinds 2020 over een Specialistisch Woon en OndersteuningsTeam (SWOT). Dit team biedt in complexe woonoverlastproblematiek ondersteuning met als doel om samen met de cliënt in hele korte tijd de basis, het wonen, weer op orde te krijgen.
Onder ernstige woonproblematiek verstaan we ernstige en herhaaldelijke hinder voor de woonomgeving en/of ernstige hinder en gevaar voor de cliënt zelf ten aanzien van het wonen. Hierbij valt te denken aan ernstige vervuiling, verwaarlozing van de woning, ernstige woonoverlast, intimidatie of bedreiging van omwonenden.
Het specialistische team is getraind in ernstige woonproblematiek en geschoold in alle (juridische) instrumenten om deze problematiek aan te pakken.
Naast kennis en ervaring is een doortastend optreden van belang. Immers de woonproblemen moeten worden gestopt en voor zowel de cliënt en omwonenden is het belangrijk om perspectief te bieden. Ook als de bewoner geen nadrukkelijke hulpvraag heeft en in eerste instantie niet openstaat voor een oplossing.

BEGELEIDING

Wanneer het SWOT een cliënt krijgen aangemeld volgt een uitgebreid aanmeldingsgesprek. In dit aanmeldingsgesprek bespreken we de leefgebieden, de hulpvraag en de verwachtingen van een cliënt. Wonen is in het eerste gesprek een nadrukkelijk gespreksonderwerp. Bij het aanmeldingsgesprek beschikt de cliënt niet altijd over een dak boven het hoofd. Dit kan juist de belangrijkste hulpvraag zijn waarom een cliënt bij ons wordt aangemeld. Opdat moment kijken wij nadrukkelijk of wij deze cliënt een plek kunnen bieden in onze eigen woonvorm. Bijvoorbeeld door het huren van een kamer.
Indien er sprake is van ernstige woonproblematiek. Dan wordt dit niet alleen vastgelegd in het hulpverleningsplan maar zullen wij dit thema samen met de cliënt gelijk oppakken. Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat cliënten leren om hun basis op orde te hebben en te houden. Daarbij is het aanleren van woonvaardigheden van groot belang. Dit doen wij op verschillende manieren. Allereerst door samen met de cliënt taken op te pakken, dit kan gaan van samen het huis schoonmaken, de tuin onderhouden of een gesprek aangaan met de buren. Wij hebben gemerkt dat het samen oppakken van taken, het voor de cliënt ook gemakkelijker maakt, om andere problemen te bespreken. Kortom het mes snijdt dan aan twee kanten. Vanzelfsprekend willen wij de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Naast het fungeren als een voorbeeld, zoals boven omschreven, geven wij ook (groepsgewijze) woonvaardigheidstrainingen.

KENMERKEN

⦁ Kennis van en ervaring met ernstige woonproblematiek;
⦁ Samen met cliënt wordt gewerkt aan duurzame oplossing op het gebied van wonen;
⦁ Aandacht voor participatie in de buurt;
⦁ Vergroten van woonvaardigheden;
⦁ In crisissituaties direct inzetbaar, ook op aanvraag van gemeenten of corporaties;
⦁ 24/7 ondersteuning van de cliënt;
⦁ Nadrukkelijk oog voor omwonenden;
⦁ Kennis en ervaring met inzet van (juridische) instrumenten (o.a. gedragsaanwijzing);
⦁ Ook als cliënt geen nadrukkelijke hulpvraag heeft op het gebied van wonen maar er wel sprake is van ernstige woonoverlastproblematiek;
⦁ Samenwerking met gemeenten en/of corporaties en eventueel andere ketenpartners;
⦁ Indien nodig snelle plaatsing in een time out voorziening;
⦁ Expertise psychiatrische problematiek door samenwerking met Forint (AFPN).

AANMELDEN

Aanmelden kan via de daarvoor bestemde buttons op onze site. Ga hiervoor naar de contact pagina op onze site, of druk op de knop voor het aanmelden. Aanmelden kan zowel telefonisch als per email.

Klik hieronder om het informatieblad te downloaden.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag