Cultureel Forensische Zorg

CULTUREEL FORENSISCHE ZORG (CFZorg)

CFZorg is een samenwerkingsverband tussen Zinso en CMZorg (Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau). CFZorg biedt begeleiding in een (semi-) gedwongen kader. CFZorg richt zich op het beïnvloeden van de criminogene factoren (risicofactoren) en het versterken van de beschermende factoren.

Cultuurgericht werken is bij CFZorg een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in dat wij ons voortdurend bewust zijn van cultureel afhankelijke aspecten bij de cliënt en dat wij daar waar mogelijk ook rekening mee houden bij intake, bejegening en begeleiding. Daar waar culturele aspecten en/ of de mate van integratie in de samenleving een rol spelen in het vastlopen in het dagelijks leven en leiden tot overlastgevend gedrag en/ of tot politie en justitiecontact biedt CFZorg begeleiding op maat. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de onderliggende problemen welke gerelateerd zijn aan de culturele achtergrond. De intensiteit en de frequentie van de contacten wordt in overleg met de verwijzende instantie en in samenspraak met de cliënt bepaald.

DOEL

CFZorg heeft als doel het verminderen van overlastgevend en (herhaling van) strafbaar gedrag. Onze begeleiding draagt bij aan de (re-)integratie van de cliënten in de Nederlandse samenleving. Wij werken cultuurgericht, cultuursensitief en zijn gespecialiseerd in het begrijpen van de cultuur van de cliënt om vervolgens de vertaalslag naar de Nederlandse samenleving te maken. CFZorg is de verbindende schakel.

DOELGROEP

CFZorg biedt forensische begeleiding aan zowel jeugdige (12+) als aan volwassen cliënten met een migratieachtergrond welke overlastgevend, risico en/of delictgedrag vertonen. Waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderliggende problemen, gerelateerd aan culturele achtergrond en/ of aansluiting in de Nederlandse samenleving.

Te denken valt bijvoorbeeld aan Syrische, Eritrese en/of Somalische vluchtelingen met psychische problemen, onverwerkt trauma hetgeen zich in risicovol en/of delictsgedrag kan uiten of bijvoorbeeld de 2e en 3e generatie Marokkaanse, Antilliaanse en/ of Turkse jongeren, adolescenten en/of volwassen waarbij de bi-culturaliteit overlastgevend of probleemgedrag kan veroorzaken.
Kortom, CFZorg biedt professionele, cultuur sensitieve begeleiding aan een breed scala aan cliënten met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. De begeleiding kan een verplichtend kader of een vrijwillig (niet-vrijblijvend) kader hebben. Verwijzingen kunnen gedaan worden door de reclassering (3RO), jeugdbescherming en/ of door de Zorg- en Veiligheidshuizen.

CFZ TEAM

CFZorg is een samenwerkingsverband tussen Zinso en CMZorg. Vanuit CMZorg wordt de culturele expertise ingebracht en vanuit Zinso de forensische expertise. Samen bieden wij Cultureel Forensische Zorg. CFZorg bestaat uit een enthousiast, professioneel en multicultureel team. Wij werken met ervaren forensisch sociaal werkers onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Daar waar het jeugd betreft werkt CFZorg met SKJ-geregistreerde hulpverleners. De CFZorg professionals zijn geschoold in het afnemen en werken met het Cultureel Interview en het intercultureel professioneel werken.

BEGELEIDING

De kracht van het forensisch sociaal werken ligt in de combinatie van risicobeheersing (controleren en begrenzen) en het ondersteunen van gedragsverandering (begeleiden en motiveren), met als doel (re-)integratie en participatie in de samenleving. In de begeleiding wordt gezocht naar het best mogelijke evenwicht tussen de pijlers veiligheid, zorg en autonomie.

  • Veiligheid: Het begrenzen en bijsturen van het gedrag van cliënten welke anderen mogelijk schade kan berokkenen. Nauw contact met de verwijzende instantie.
  • Zorg: Het bekommeren om diegene die zorg nodig heeft. De feitelijke begeleiding.
  • Autonomie: Het (her)vinden van de regie over het eigen leven. Het toewerken naar het maken van eigen keuzes, de daarbij behorende verantwoordelijkheid leren oppakken en de consequenties van het eigen gedrag te aanvaarden.

De forensisch sociale begeleiding vanuit CFZorg richt zich naast de leefgebieden wonen, dagbesteding, financiën, middelengebruik expliciet op culturele achtergrond, integratie en zingeving. De insteek is praktisch en flexibel van aard waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van zelfredzaamheid van de cliënt. De begeleiding wordt afgestemd met de verwijzende instantie en waar mogelijk in samenspraak met de cliënt bepaald.
Continuïteit van zorg is van groot belang. CFZorg onderschrijft dit en kan de begeleiding na afloop van de justitiële titel, wanneer geïndiceerd, voortzetten in vrijwillig kader.

KENMERKEN
⦁ CFZorg fungeert als schakel tussen cliënten met een migratie achtergrond en de Nederlandse samenleving
⦁ Kennis en ervaring op het gebied van werken in (semi-) gedwongen kader
⦁ Kennis en ervaring op het gebied van cultuurbewust werken
⦁ Kennis en ervaring op het gebied van begeleiding van cliënten met een migratie achtergrond
⦁ Kennis en ervaring op het gebied van begeleiding van jeugdigen met een migratie achtergrond.
⦁ Intensieve samenwerking met AFPN, de reclassering, jeugdbescherming en de Zorg- en Veiligheidshuizen
⦁ Flexibel, praktisch en outreachend

AANMELDEN
Aanmelden kan via de daarvoor bestemde buttons op onze site. Ga hiervoor naar de contact pagina op onze site, of druk op de knop voor het aanmelden. Aanmelden kan zowel telefonisch als per email.

Klik hieronder om het informatieblad te downloaden.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag