Forensische Ambulante Begeleiding

FORENSISCH AMBULANTE BEGELEIDING (FAB)

Forensisch Ambulante Begeleiding (FAB) is gericht op het voorkomen van herhaling van strafbaar gedrag. In samenwerking met de reclassering wordt bepaald wat de primaire focus van de begeleiding is. In gezamenlijkheid worden de risicofactoren en de beschermende factoren in kaart gebracht, waarna met de cliënt een begeleidingsplan wordt opgesteld. Dit plan wordt gedurende het traject geëvalueerd in een driegesprek tussen de reclassering, de cliënt en de ambulant begeleider.

DOEL

De forensisch ambulante begeleiding heeft als doel het verminderen van overlastgevend en (herhaling van) strafbaar gedrag. Onze begeleiding draagt bij aan de resocialisatie van de cliënten in de maatschappij. Samen voor een veiligere samenleving.

DOELGROEP

Zinso biedt forensisch ambulante begeleiding aan cliënten (18+) die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te geraken. Het gaat veelal om cliënten met problematiek op meerdere leefgebieden (financieel, psychosociaal, justitieel, houding en gedrag, psychische problemen, middelengebruik). Naast het feit dat zij problemen hebben, willen zij graag deelnemen aan de samenleving. Zinso heeft hierbij zowel oog voor de kwetsbaarheden van de cliënt als wel voor de veiligheid van de samenleving.

Continuïteit van zorg is van groot belang. Zinso vindt het van belang dat een reeds opgebouwde vertrouwensband tussen de begeleider en de cliënt kan blijven bestaan, wanneer voortzetting van hulp en of begeleiding noodzakelijk is. Wij bieden de mogelijkheid om na het aflopen van de justitiële titel de zorg in vrijwillig kader te continueren.

RISICOTAXATIE

Onze collega’s zijn geschoold in het afnemen en het duidden van de uitkomsten van de Forensisch Ambulante Risico Evaluatie. DE FARE is ontwikkeld ten behoeve van het vaststellen van het recidiverisico voor algemene recidive en het monitoren van veranderingen in de dynamische risicofactoren.

Daar waar nodig wordt het risicotaxatie instrument ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over de criminogene en beschermende factoren. Met de uitkomsten van het risicotaxatie instrument, in samenspraak met de reclassering en de cliënt worden de begeleidingsdoelen opgesteld.


FAB TEAM

Het FAB team bestaat uit een team van enthousiaste en professionele collega’s. Wij werken met ervaren forensisch sociaal werkers onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. FAB professionals zijn zowel geschoold in de forensische leerlijn en ook bekwaam in het afnemen van het risicotaxatie instrument FARE.

BEGELEIDING

De kracht van het forensisch werken ligt in de combinatie van risicobeheersing (controleren en begrenzen) en het ondersteunen van verandering (begeleiden en motiveren), met als doel re-integratie en participatie in de samenleving. In de begeleiding wordt met het oog op de combinatie van deze taken gezocht naar het best mogelijke evenwicht tussen de pijlers veiligheid, zorg en autonomie.

  • Veiligheid: Het begrenzen en bijsturen van het gedrag van cliënten welke anderen mogelijk schade kan berokkenen. Nauw contact met de reclassering.
  • Zorg: Het bekommeren om diegene die zorg nodig heeft. De feitelijke begeleiding.
  • Autonomie: Het (her)vinden van de regie over het eigen leven. Het toewerken naar het maken van eigen keuzes, de daarbij behorende verantwoordelijkheid leren oppakken en de consequenties van het eigen gedrag aanvaarden.

De forensisch sociale begeleiding vanuit FAB richt zich onder andere op de leefgebieden wonen, dagbesteding, financiën en middelengebruik. De insteek is praktisch en flexibel van aard waarbij rekening wordt gehouden met het niveau van zelfredzaamheid van de cliënt. De begeleiding wordt afgestemd met de verwijzende instantie en waar mogelijk in samenspraak met de cliënt bepaald.
Continuïteit van zorg is van groot belang. FAB onderschrijft dit en kan de begeleiding na afloop van de justitiële titel, wanneer geïndiceerd, voortzetten in vrijwillig kader.

WONEN

Onderdeel van de forensisch ambulante begeleiding kan het begeleiden richting zelfstandig wonen zijn. Zinso biedt tijdelijke woonruimte aan in combinatie met intensieve begeleiding. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een permanente woonoplossing op maat. Deelname aan het traject Proefwonen Groningen is een van de mogelijkheden

KENMERKEN

⦁ Kennis van het werken met cliënten met complexe en meervoudige problematiek
⦁ Kennis op het gebied van werken in (semi-)gedwongen kader met oog voor de veiligheid van de samenleving
⦁ Intensieve samenwerking met de AFPN/ FORINT en de reclassering
⦁ Praktisch, flexibel en outreachend

AANMELDEN
Aanmelden kan via de daarvoor bestemde buttons op onze site. Ga hiervoor naar de contact pagina op onze site, of druk op de knop voor het aanmelden. Aanmelden kan zowel telefonisch als per email.

Klik hieronder om het informatieblad te downloaden.

Wil je graag meer informatie of uitleg?

Neem contact met ons op

050 744 03 00 Contact Stel een vraag